Philological and Pedagogical Studies


5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 'PHILOLOGICAL AND PEDAGOGICAL STUDIES IN 21ST CENTURY NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENCE'

The conference invites researchers and scholars from the humanities: Philosophy, History, Political Science, Cultural Studies, Religious Studies, Archaeology, Ethnography, Oriental Studies, Public Administration, General, Germanic and Romance Linguistics, Slavic Languages, Comparative Linguistics, General and Comparative Literary Studies, Intercultural Communication, Translation Studies, Terminology, Text and Discourse Linguistics, Cognitive Linguistics, Language Teaching Methodology, Pedagogy of Higher and Secondary Educational Institutions, and Pedagogy of Vocational Education.

До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з гуманітарних наук: філософії, історії, політології, культурології, релігієзнавства, археології, етнографії, сходознавства, публічного управління, загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти. Допускається участь магістрів та аспірантів з науковими повідомленнями (для опублікування матеріалів потрібна рецензія наукового керівника).

View Conference

Philological and Pedagogical Studies in 21st Century National and International Science

View Conference