Call for Papers

Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів
Кафедра іноземних мов математичних факультетів
Кафедра іноземних мов природничих факультетів
Кафедра іоземних мов факультетів психології та соціології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

запрошують до участі в роботі

Міжнародної науково-практичної онлайн конференції

Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя

яка відбудеться

17 листопада 2020 року

Попередньо заплановано участь у секціях:

Секція 1: Функціонування одиниць мови у сучасних жанрах дискурсу (координатор:  Тетяна Андріївна Мірончук +380954181815)

Секція 2:  Літературознавчий дискурс: проблеми сучасності (координатор: Ірина Вікторівна Летуновська +380633594104)

Секція 3: Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи (координатор: Анна Леонідівна Горбаченко +380502073347)

Секція 4: Актуальні проблеми методики викладання професійно орієнтованної англійської мови на нефілологічних факультетах (координатор: Ганна Леонідівна Андросюк +380963646832)

Учасники науково-практичної конференції отримають Сертифікат про підвищення кваліфікації з зазначенням кількості годин (диференційовано до заявленої форми участі).

Робочі мови науково-практичної конференції: англійська, українська.

Матеріали виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти.

Допускається участь магістрів та аспірантів з науковими повідомленнями. Для опублікування статті потрібна рецензія наукового керівника, або співавторство з керівником.

Форма участі: онлайн (Zoom/Skype-включення, презентація, доповідь, повідомлення тез, участь у дискусії) та заочна (надсилання матеріалів для опублікування у збірнику: тези (1-3 сторінки). Організаційний внесок – 200 грн.

Прохання здійснити оплату участі та публікації до 14 листопада 2020 року. Відскановану копію чека про оплату надсилати Бабчук Юлії Йосипівні +380675263207 (Viber)

Матеріали конференції (тези) надсилати на адресу: serge.v.petrenko@gmail.com

 

FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT (NATURAL SCIENCE FACULTIES)

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES FOR FACULTIES OF PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES FOR HISTORY AND PHILOSOPHY FACULTIES

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES FOR MATHEMATICAL FACULTIES

Taras Shevchenko National University of Kyiv

invite you to participate in

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL ONLINE CONFERENCE

PHILOLOGICAL AND PEDAGOGICAL STUDIES IN 21ST CENTURY NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENCE

on 17 November 2020

Conference subject areas:

Area 1: Language Units in Modern Genres and Discourses.

Area 2: Topical Issues in Literary Discourse.

Area 3: Higher Education in Ukraine: Challenges and Prospects.

Area 4: Topical Issues in Methodology of Teaching ESP to Students of Non-linguistic Faculties.

The conference invites researchers and scholars from General, Germanic and Romance Linguistics, Slavic Languages, Comparative Linguistics, General and Comparative Literary Studies, Intercultural Communication, Translation Studies, Terminology, Text and Discourse Linguistics, Cognitive Linguistics, Language Teaching Methodology, Pedagogy of Higher and Secondary Educational Institutions, Pedagogy of Vocational Education.

The participants of the scientific and practical conference will receive the Certificate on the qualification enhancement program.

The languages of the conference: English, Ukrainian and Russian.

Participation forms: full-time (presentation, report, abstract, participation in discussion), remote (Skype) and correspondence (submission of publication materials, abstracts (1-3 pages).

The registration fee is UAH 200. The banking details will be provided upon request.

Please send the conference materials (abstracts) to email: serge.v.petrenko@gmail.com

 

Author Guidelines

Вимоги до оформлення:

-      Відцентрована назва (великими літерами, шрифт Times New Roman напівжирний, кегль 14).

-      Під назвою по центру звичайними літерами подаються прізвища та ініціали автора. Поряд у дужках зазначається назва установи та місто.

-      Оформлення списку використаних джерел здійснюється або відповідно до ДСТУ 8302:2015, або APA Standard.

За більш детальною інформацією звертатись до координаторів.

Submissions for this conference were closed on 2020-11-16.